ALGEMENE Voorwaarden

Algemeen

 • U kunt zich uitsluiten opgeven voor tennis- & padellessen bij een vereniging waar u ook lid van bent, tenzij anders vermeld of indien van 'maak kennis met tennis'. Indien u tennisles wilt volgen maar u nog geel lid bent van de vereniging, moet u zich zowel aanmelden voor de tennis- & padellessen als dat u een inschrijfformulier voor lidmaatschap bij de vereniging moet invullen en indienen bij de ledenadministratie van de des betreffende vereniging.
 • Voor lessen die plaatsvinden op een andere locatie dan de tennisvereniging, is het niet verplicht om lid te zijn van een vereniging.
 • De lessen worden verzorgd door de door Tennis & Padel Academie Advantage aangestelde trainer.
 • Bij aanmelding van de lessen houdt het in dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Tennis & Padel Academie Advantage voor de lessen.
 • Voor het bepalen of iemand junior of senior is, worden de richtlijnen van de KNLTB gehanteerd.
 • Tennis & Padel Academie Advantage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de lessen.

 

Lessen

 • De lessen worden wekelijks op een vast tijdstip gegeven. Met uitzondering van de vakanties voor het basisonderwijs voor regio noord. Ook worden er geen lessen gegeven op zon- en feestdagen.
 • De indeling van de lessen wordt gedaan door de trainer van Tennis & Padel Academie Advantage . Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de cursist.
 • De prijs van de tennislessen is afhankelijk van de groepsgrootte. Ook kan de lestijd korter zijn als er minder personen in een groep zitten.    

 

Lesuitval en inhaallessen

 • Indien een les uitvalt vanwege slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw etc.) wordt de eerst les ingehaald, de tweede is voor rekening van de cursist, derde wordt ingehaald, vierde voor rekening van de cursist, enz.
 • Inhaallessen vinden uitsluitend plaats na de laatste les van de lescyclus. Echter, kan de in te halen lessen op een andere dag/tijdstip aangeboden worden dan de normale lestijd.
 • Een eenmaal begonnen training geldt als een gegeven training.
 • Er kan eenmaal per lescyclus een theorieles worden gegeven.
 • De trainer bepaald of de les wel of niet gegeven kan worden.

 

Verzuim cursist

 • Niet komen opdagen bij een les is voor rekening van de cursist.
 • Lessen zijn niet overdraagbaar op derden, tenzij in overleg met de trainer anders is overeengekomen.

 

Verzuim trainer

 • Bij verhindering van de trainer zullen de lessen worden overgenomen door een andere trainer, dan wel worden ingehaald op een later te bepalen tijdstip.
 • De trainer zal de cursisten indien mogelijk tijdig berichten van uitval of lessen die door een andere trainer worden gegeven.
 • Bij langdurige afwezigheid van de trainer zullen de lessen worden overgenomen door een door Tennis & Padel Academie Advantage aangestelde trainer

 

Betaling

 • De cursist of ouder/wettelijke vertegenwoordiger dient bij aanmelding aan te geven op welke wijze de lessen betaald gaan worden. Dit kan via automatische incasso of factuur.
 • De volledige periode waarvoor de cursist zich inschrijft dient betaald te worden.
 • Indien de cursist niet aan deze betalingsverplichting voldoet, vindt uitsluiting van de lessen plaats. Dit laat onverminderd de verplichting tot betaling van het gehele lesgeld. Bij uitblijven van de betaling staat het Tennis & Padel Academie Advantage vrij derden te belasten met mogelijke incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist.
 • Voor personen onder de 18 jaar dient de ouder/wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier in te vullen en te tekenen.

 

Misdragingen tijdens de les

 • Cursisten die zich misdragen tijdens de les kunnen door de trainer voor de betreffende les worden verwijderd.
 • Bij herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag kan de cursist voor de rest van de lessen worden geweigerd.
 • Bij het verwijderen of weigeren van cursisten door toedoen van eigen gedrag vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

 

Privacy/persoonsgegevens

 • Met uw persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Deze zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven of verkocht.
 • Tennis & Padel Academie Advantage kan mogelijk beeldmateriaal verkregen tijdens de lessen en andere activiteiten plaatsen op de website en op Facebook (foto’s en video’s van uitvoering van oefeningen). Indien dit niet op prijs wordt gesteld dan dient hiervan melding te worden gemaakt bij Tennis Academie Advantage. Bij melding zal Tennis & Padel Academie Advantage geen beeldmateriaal van de betreffende persoon plaatsen op de website of op Facebook. Indien er reeds beeldmateriaal is geplaatst, dan zal deze zo snel mogelijk na melding worden verwijderd.

 

Versie 2023